Upplysningar och villkor

Premier och inbetalning

– Premier och försäkringsvillkor gäller under 1 år och kan ändras av försäkringsbolaget vid den årliga förnyelsen av kontraktet.
– För försäkringsavtalets ikraftträdande (giltighet) och inträdandet av försäkringsgivarens ansvar krävs att den första premien betalas senast den dag som anges som sista betalningsdag på premieavin. Under förutsättning att premien betalas senast denna dag träder försäkringsavtalet i kraft den dag då premien har betalats, dock tidigast det datum som anges i försäkringsbrevet. Från samma tidpunkt och under samma förutsättning inträder försäkringsgivarens ansvar.

Medgivande till betalning via autogiro

Undertecknat företag (”Betalaren”) medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till det angivna bankgironummeret, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto.

Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på Betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan – efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank – överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt.

Betalarens bank äger rätten att avsluta Autogiro-anslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. Bankgirocentralen, BGC AB, handhar Autogiro-rutinen för bankernas räkning. Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens bank eller Bankgirocentralen.